Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona Zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona, § 283 "Porušovanie autorského práva".
Propozície - Horský fotomaratón 2016
Systém súťaže::
Súťaž prebieha počas kalendárneho roka v 4 cykloch,
ktoré budú reprezentovať 4 ročné obdobia. V každom
cykle bude vyhlásených 5 tém.

Účastníci súťaže budú musieť počas 48 hodín stvárniť
5 tém tak, aby fotografie jednoznačne reprezentovali
horské resp. vysokohorské prostredie.

Päť fotografií  v rozlíšení vhodnom pre tlač musí
účastník zaslať elektronickou formou od vyhlásenia tém
do 48 hodín, a to zaslaním linku na
fotomaraton@hory.sk, ktorý bude smerovať na dátové
úložisko (napr. uschovna.cz, uloz.to,
uschovna.zoznam.sk, ulozisko.sk, webtransfer.com
atď).

Autor  sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek cyklu podľa
vlastného uváženia.

Hodnotenie a publikovanie fotografií:
Po každom cykle súťaže prebehne výber fotografií s
najvyššou výtvarnou hodnotou pri čom za každú tému
budú vybrané najviac 3 najhodnotnejšie fotografie.
Počas jedného ročníka súťaže bude vybraných najviac
60 fotografií, ktoré budú zaradené do printovej ročenky
Horský fotomaratón.
Po ukončení súťaže (po 4. cykle) bude udelené cena
Horský Fotograf bez udania poradia  pre 3 autorov s
najhodnotnejšími fotografiami. Okrem toho bude
udelená 1 cena Grand prix pre autora s
najhodnotnejšími fotografiami zo všetkých cykloch
súťaže.

Vyhlasovanie cyklov::
Termín súťažného cyklu bude oznámený na web
stránke horského fotomaratónu 1 mesiac dopredu.

V prípade extrémneho zhoršenia počasia alebo pri
ohlásení  mimoriadne nepriaznivých poveternostných
podmienok v predpovedi počasia SHMÚ vo štvrtok pred
termínom konania podujatia bude termín konania
zrušený a vyhlásený náhradný termín. Táto zmena
bude uvedená na web stránke horského fotomaratónu
a zároveň  bude oznámená prihláseným účastníkom e-
malom.

Vyhlasovanie tém::
Vždy bude vyhlásených 5 tém, ktoré sa budú pre
jednotlivé cykly meniť.

Témy budú zaslané prihláseným účastníkom mailom
alebo SMS správou v deň začatia súťaže, zároveň budú
publikované na web stránke horského fotomaratónu.
Prihlášky do súťaže::
Prihlášky sa podávajú vždy pre každý cyklus súťaže
prostredníctvom elektronického formuláru alebo
zaslaním vyplneného elektronického dokumentu vo
formáte DOC.

Uzávierka prihlášok je do 24 hod. pred dňom začatia
súťažného cyklu.
 
Účasť::
Každý účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastnú
zodpovednosť a nebezpečie.
Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za
žiadne škody alebo újmy, ktoré vzniknú účastníkovi
alebo ktoré spôsobí účastník počas zhotovovania
fotografií pre súťaž Horský fotomaratón.
Zaslaním prihlášky do súťaže účastník potvrdzuje , že
je oboznámený s touto podmienkou súťaže a že s ňou
súhlasí.

Autorské práva::
Účastník deleguje svoje autorské práva na zaslané
fotografie pre Horský internetový klub, o.z., jeho
mediálne výstupy, na ich publikovania na  jeho
vlastných web stránkach, na publikovania v časopise
Krásy Slovenska a publikovania v Ročenke Horského
fotomaratónu, ktorej výhradným vydavateľom a
distribútorom je Horský internetový klub, o.z., Vysoké
Tatry.

Horský internetový klub, o.z., Vysoké Tatry sa
zaväzuje, že fotografie zaslané v elektronickej forme
neposkytne tretím osobám a že vždy pri publikovaní
fotografií uvedie meno autora.
Zaslaním prihlášky do súťaže účastník potvrdzuje , že
je oboznámený s touto podmienkou súťaže a že s ňou
súhlasí.
horský fotomaratón organizuje
Horský internetový klub, o.z.,
Vysoké Tatry